• Phản ánh hiện trường
 • Ngày Chuyển đổi số
 • Tài liệu họp Chuyển đổi số
 • DANH SÁCH TÀI LIỆU
  Số ký hiệu Nội dung Tải file
  [Chuyên đề 2-CĐS] Tài liệu Phiên họp chuyên đề lần thứ 2 của Ủy ban kiểm tra về Chuyển đổi số
  953/CĐ-VPCP Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ
  THAM LUẬN TP ĐIỆN BIÊN PHỦ Giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ người dân có tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
  THAM LUẬN HUYỆN ĐIỆN BIÊN BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐỀ ÁN 06 TỈNH ĐIỆN BIÊN
  442/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023
  THAM LUẬN HUYỆN TUẦN GIÁO Giải pháp triển khai địa chỉ số Quốc gia trên địa bàn huyện Tuần Giáo
  THAM LUẬN SỞ NỘI VỤ “Giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”
  THAM LUẬN SỞ TÀI CHÍNH Kết quả bố trí kinh phí và giải pháp đảm bảo kinh phí thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh và kinh phí phục vụ Đề án 06 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  THAM LUẬN VNPT ĐIỆN BIÊN Giải pháp cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  THAM LUẬN VIETTEL ĐIỆN BIÊN VỀ GIẢI PHÁP XÓA CÁC ĐIỂM TRẮNG SÓNG, LÕM SÓNG VÀ CHUẨN HÓA THÔNG TIN THUÊ BAO ĐỂ CHÍNH CHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.
  THAM LUẬN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
  THAM LUẬN SỞ GD&ĐT THAM LUẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THU NỘP HỌC PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
  THAM LUẬN CỤC THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN
  THAM LUẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 NĂM 2023
  Kế hoạch Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2023
  591/BC-BCĐ Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 2022 và Quý I năm 2023
  Báo cáo Đánh giá kết quả triển khai thực hiện năm 2022, quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Điện Biên
  1306/GM-BCĐ Giấy mời Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh Điện Biên
  948/KH-BCĐ Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh
  Tham luận: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xử lý SIM rác của VNPT Điện Biên trên địa bàn tỉnh
  Tham luận MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ CHO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  Tham luận Mobifone Mobifone đưa giải pháp TTTM vào triển khai tại địa bàn tỉnh Điện Biên
  Tham luận huyện Điện Biên Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số tại địa phương của UBND huyện Điện Biên
  Tham luận Hội Phụ nữ Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Điện Biên
  Trình chiếu Tỉnh Đoàn Tham luận chuyển đổi số
  Tham luận của Bưu điện tỉnh Điện Biên Giải pháp Nhà nước giao doanh nghiệp bưu chính tham gia tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
  Tham luận tỉnh Đoàn Đoàn viên, thanh niên - lực lượng nòng cốt thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
  Tham luận huyện Nậm Pồ Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn
  253/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh Điện Biên năm 2022
  Giới thiệu phương pháp luận Chuyển đổi số
  Tài liệu tập huấn Tổ chuyển đổi số cộng đồng
  199/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
  190/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ngày 8/8/2022)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (phiên họp lần thứ ba)
  Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022 để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai (phiên họp lần thứ ba)
  Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022 (phiên họp lần thứ ba)
  Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 (phiên họp lần thứ ba)
  Chương trình Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ngày 8/8/2022)
  922/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia".
  Tài liệu Họp chuyển đổi số tháng 5/2022
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng