• TÀI LIỆU HỌP CHUYỂN ĐỔI SỐ
  Nội dung Tải file
  Tài liệu tập huấn Tổ chuyển đổi số cộng đồng
  Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
  Giấy mời Hội nghị trực tuyến Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ngày 8/8/2022)
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (phiên họp lần thứ ba)
  Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022 để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai (phiên họp lần thứ ba)
  Danh mục các văn bản quan trọng về chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong 06 tháng đầu năm 2022 (phiên họp lần thứ ba)
  Báo cáo sơ kết chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 (phiên họp lần thứ ba)
  Chương trình Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ngày 8/8/2022)
  Quyết định Phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia".
  Tài liệu Họp chuyển đổi số tháng 5/2022
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng