• Văn bản khác:
 • V/v cung cấp thông tin kết quả triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTG ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
 • Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Quyết định về "Ngày Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên"
 • Thông báo Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022
 • Về việc công bố các nền tảng số cần tập trung đảy mạnh sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022
 • Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
 • Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chiếm lược quốc gia phát triển kinh tế và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
 • Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
 • Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chệnh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
 • 21-30 of 52<  1  2  3  4  5  6  >
  © 2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập:
  Thiết kế bởi: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Chứng nhận tín nhiệm mạng